ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าในชุมชุนให้มีความรู้ความสามารถ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าในชุมชุนให้มีความรู้ความสามารถ
          เนื่องจากปัจจุบันพบช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ มีใบประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ในแต่ละตำบลนั้น ยังขาดแคลน หรือยังไม่มีช่างไฟฟ้าให้บริการภายในชุมชน อีกทั้งประชาชนในชุมชนขาดความรู้ความสามารถในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครัวเรือน และเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ ที่มีปัญหาระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนขัดข้องจะแจ้งสำนักงาน กฟภ. ในพื้นที่ให้ไปดำเนินการ กฟภ.เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ สามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนได้ ทั้งยังสร้างรายได้เสริมให้กับช่างไฟฟ้ารวมถึงเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำบันทึกร่วมกัน(MOU) เป็นระยะ 4 ปี (ปี 2560-2563) โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และให้ได้รับหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาดังกล่าว
          ในส่วนของจังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมและเข้ากระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 18 คนและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 15 คน
          เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เป็นประธานมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และนายวิจิตร บุญสนิท ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง มอบกล่องเครื่องมือช่างไฟฟ้า ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ ในโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน