ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ม.สงขลานครินทร์ ผุด ศูนย์สุขภาพฯ อันดามัน ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองสุขภาพ ชู HealthTech ยกระดับการให้บริการทางแพทย์ ดันไทยสู่เมดิคัลฮับของโลก

'มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต' ขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ผุดแผนปั้นภูเก็ตสู่เมืองสุขภาพโลก ปั้นบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพเสริมความแข็งแกร่งสาธารณสุขไทย และลงทุนสร้างโรงพยาบาลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลและศูนย์สุขภาพนานาชาติ โดยใช้ HealthTech ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว หวังผลักดันเศรษฐกิจภาคใต้สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อน 'แผนงานศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน' เพื่อสร้างจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองสุขภาพโลก สอดคล้องนโยบายพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) เนื่องจากประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานาด้านระบบสาธารณสุขดีเยี่ยมติดอันดับ 6 ของโลก โดยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และยังไม่มีการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้น แสดงถึงศักยภาพและโอกาสของไทยที่มีความพร้อมก้าวสู่เมดิคัลฮับของโลกได้เป็นอย่างดี

สำหรับแผนงานศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ของ ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต ได้วางแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับภูมิภาคครบครันทุกมิติ ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยสุขภาพและวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (International Health and Science College) ทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 สาขา ได้แก่ หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรคณะพยาบาล หลักสูตรคณะทันตแพทย์ หลักสูตรคณะเภสัช หลักสูตรคณะแพทย์แผนไทย และหลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ภาคใต้

2.โรงพยาบาลระดับอินเตอร์เนชั่นแนล (International Hospital) มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบองค์รวมและมีมาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งเน้นการรักษาโรคซับซ้อนของประชากรในภาคใต้ โดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ (HealthTech) มาขับเคลื่อนการให้บริการและรักษาผู้ป่วย 3 ด้าน ได้แก่ 1.การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) แนวทางการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ 2.การแพทย์ทางไกล (TeleMedicine) การบริการทางการแพทย์ตรวจติดตามผู้ป่วยด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง 3.การแพทย์เฉพาะบุคคล (Precision Medicine) การรักษาที่ออกแบบตามพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉพาะ ภายในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ต รองรับผู้ป่วยจำนวน 300 เตียง คาดจะเปิดบริการได้ภายในปี 2568 และ 3. ศูนย์สุขภาพนานาชาติ (International Wellness Center) เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในภาคใต้ ที่มุ่งเน้นการป้องกันหรือการรักษาโรค ช่วยเสริมสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2565

"เราได้วางเป้าหมายการดำเนินงาน 'แผนงานศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน' เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขไทยให้ดียิ่งขึ้น โดย ม.อ. มีบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยและร่วมแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเดินหน้าผลักดันภาคใต้ให้เป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างประชากรภาคใต้ให้มีสุขภาพที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข" รศ.ดร.พันธ์ กล่าว