ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เจียไต๋ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

          บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมมือกับโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัยกว่า 120 คน ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ณ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขานรับนโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
          ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างอย่างยั่งยืน เจียไต๋ได้ริเริ่มโครงการพริกปลอดภัย ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยนำเทคโนโลยีการเพาะปลูก รวมถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร หรือ Chia Tai Agronomist ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดผลผลิตพริกปลอดภัยที่ได้รับการรับรองตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) รวมถึงสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพริกทั้งแง่ปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการ
ทั้งนี้ นโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) นอกจากจะให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเพื่อได้ผลผลิตที่ปลอดภัยแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการมีสุขอนามัยที่ดีของเกษตรกรด้วย เจียไต๋จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัยขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของเจียไต๋ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดัน วัดระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจเอกซเรย์ปอด ตลอดจนได้พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพต่อไป 
          กิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการเดินสู่ 100 ปีอย่างมั่นคง และแสดงถึงความพร้อมในการส่งมอบคำมั่นสัญญาในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 
          เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเจียไต๋ 
          บริษัท เจียไต๋ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2464 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจของเจียไต๋ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 
          ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด และยังมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3 แห่ง มีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี และมีบริษัทสาขาอีก 6 แห่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน
          ที่เจียไต๋ เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของคนทั่วทั้งภูมิภาค