ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

สเปนนำร่องวางนโยบายคุ้มครองสิทธิดิจิทัลของพลเมือง

"วันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์สำหรับกฎบัตรว่าด้วยสิทธิดิจิทัล (Charter for Digital Rights) โดยสเปนเป็นประเทศผู้บุกเบิกการรับประกันความคุ้มครองสิทธิดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับมนุษยนิยมเชิงเทคโนโลยีทั้งในยุโรปและทั่วโลก" นี่คือถ้อยแถลงของ Carme Artigas เลขาธิการฝ่ายกระบวนการดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Secretary of State for Digitalization and Artificial Intelligence) ในระหว่างการเสนอร่างฉบับแรกของกฎบัตรดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การนำเสนอร่างกฎบัตรในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย Mobile World Capital Barcelona ผ่านทางโครงการ Digital Future Society และประกอบด้วยการอภิปรายระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลการร่างกฎบัตรว่าด้วยสิทธิดิจิทัลในเบื้องต้น ซึ่งมีรัฐบาลสเปนเป็นผู้นำ

กฎบัตรว่าด้วยสิทธิดิจิทัลเป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ระเบียบข้อบังคับ โดยนำเสนอกรอบการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลในปัจจุบัน โดยดึงเอาศักยภาพทั้งหมดของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กฎบัตรฉบับนี้ยังจะเป็นแนวทางที่สำคัญให้กับทั่วโลกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ ด้วยการให้คนเป็นศูนย์กลาง

Artigas เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย โดยระบุว่า "กฎบัตรดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำงานอย่างทุ่มเทของภาคส่วนต่างๆ เราได้หยิบยกประเด็นสิทธิและเสรีภาพที่เราต้องการอภิปราย และขณะนี้เราได้ข้อสรุปในเบื้องต้นให้กับพลเมืองแล้ว พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เราต้องการให้เอกสารฉบับนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่มากที่สุด"

เลขาธิการฝ่ายกระบวนการดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ระบุว่า "การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของสเปนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เราต้องเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล" และเพิ่มเติมว่า "กฎบัตรดังกล่าวยังนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมสิทธิ การสร้างความชัดเจน และการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของพลเมืองในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัล"

"เอกสารฉบับนี้จะนำไปสู่การกำหนดกรอบการทำงานทางจริยธรรมในด้านสิทธิดิจิทัล ซึ่งจะกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากลให้กับประเทศอื่นๆ ด้วยการสะท้อนมุมมองแบบองค์รวมที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ในด้านต่างๆ นี่จึงเป็นโครงการระดับชาติที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" Artigas เน้นย้ำ

ทางด้าน Carlos Grau ซีอีโอของ Mobile World Capital Barcelona ยืนยันว่า "การจัดทำร่างกฎบัตรเป็นการสะท้อนความจริงที่ว่า เราไม่อาจนิ่งนอนใจได้อีกต่อไป เพราะเรากำลังเผชิญกับความเร่งด่วนทางด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง เราต้องตระหนักถึงความเปราะบางที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป และต้องทำให้สังคมตระหนักถึงความเร่งด่วนด้านดิจิทัล เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดทำโรดแมป ซึ่งจะขับเคลื่อนให้สังคมของเราก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี"

ขณะที่ Cristina Colom ผู้อำนวยการ Digital Future Society ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริม "ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่ออนาคตด้านดิจิทัลในเชิงสหวิชาชีพที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ"